GVAN (GepensioneerdenVerenging van Atos in Nederland) heeft tot doel:

  • het behartigen van de belangen van haar leden
  • het verschaffen, dan wel ontsluiten, van informatie voor haar leden over relevante ontwikkelingen die gepensioneerden betreffen
  • het bevorderen en in stand houden van de onderlinge contacten tussen haar leden

De belangenbehartiging betreft primair de huidige en toekomstige aanspraken van de leden op uitkeringen vanuit de Stichting Pensioenfonds Atos. Maar strekt zich, zij het indirect, ook uit tot alle andere aspecten die samenhangen met het ouder worden.

De belangenbehartiging resulteert in het streven om direct of indirect vertegenwoordigd te zijn in het bestuur van het pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan.

De kwaliteit van de informatievoorziening aan de leden wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden. De onderlinge contacten worden gefaciliteerd door jaarlijkse bijeenkomsten en tweejaarlijks een recreatieve dag.

GVAN is als VGAO (Vereniging van Gepensioneerden van Atos Origin) op 24 mei 2004 opgericht en heeft op 25 juni 2013 de naam gewijzigd in de huidige, daarmee de naamswijziging van het moederbedrijf volgend. De vereniging heeft rond de 300 leden.

GVAN is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG). Dit is een vereniging van meer dan 70 gepensioneerdenverenigingen, voortgekomen uit  uiteenlopende  bedrijven en sectoren.  Daarnaast zijn enkele andere koepelorganisaties eveneens aangesloten bij KG, waardoor de koepel in totaal een directe achterban van 300.000 leden vertegenwoordigt. Voorts werkt de koepel nauw samen met alle seniorenorganisaties op gebieden als pensioen, zorg en wonen. KG onderhoudt contacten met de relevante ministeries in Den Haag en andere beleidsmakers.  Dit betreft momenteel en de komende jaren o.a. de uitwerking van het pensioenakkoord, maar ook alle andere onderwerpen die te maken hebben met de geleidelijke vergrijzing van de bevolking. Tot slot houdt KG een vinger aan de pols van het ouderenbeleid, dat in Europa ontwikkeld wordt. Dit wordt gerealiseerd door middel van het lidmaatschap van de Social Protection Exper Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

Het lidmaatschap van GVAN staat open voor een ieder die een ouderdoms-, nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt van het Pensioenfonds Atos. Het lidmaatschap kost € 15 per jaar. Stuur een mail voor aanvullende informatie aan secretaris@gvan.nl of vul het aanmeldingsformulier in op deze GVAN-website en verstuur dit.