De Gepensioneerdenvereniging van Atos in Nederland (hierna: GVAN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor alle vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze verklaring kunt u contact opnemen met het secretariaat van GVAN.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GVAN verwerkt de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, of verstrekt hebt, bij het aangaan van het lidmaatschap.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Pensioendatum
 • Datum aanmelding bij vereniging
 • Bankrekeningnummer
 • Eventuele interesse in een functie in het bestuur.

Zie hierna bij Delen van persoonsgegevens met derden voor meer informatie over publicatie gegevens in ledenlijst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GVAN verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en basis op grond waarvan wij persoonsgegevens verwerken

GVAN verwerkt je gegevens primair voor het voeren van een ledenadministratie. In dit verband gebruiken wij je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Convocaten voor ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten van de vereniging.
 • Verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie vanuit de vereniging.
 • Inning van contributie.

Geautomatiseerde besluitvorming

GVAN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

GVAN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Na beëindiging van een lidmaatschap, zal GVAN de persoonsgegevens van de betrokken persoon binnen één maand verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

GVAN deelt geen persoonsgegevens met derden buiten de vereniging.

GVAN publiceert wel een actuele ledenlijst op het interne deel van de website www.gvan.nl . Deze ledenlijst bevat naam, woonplaats, postcode, en email adres van elk lid. De Algemene Ledenvergadering van GVAN heeft op 17 mei 2018 toestemming gegeven voor deze publicatie.

Alleen leden van GVAN hebben toegang tot dit deel van de website, na ingave van een persoonlijke userid en wachtwoord. Dit userid/wachtwoord wordt toegekend na aanmelding als lid, en wordt terstond ingetrokken na beëindiging van het lidmaatschap.

Elk lid kan de vereniging te allen tijde kenbaar maken niet (meer) in te stemmen met publicatie van zijn/haar gegevens op deze lijst waarna die verwijderd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

GVAN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken bij bezoek aan de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Je kunt een verzoek tot inzage of correctie van je persoonsgegevens sturen aan het secretariaat van GVAN. Uiterlijk vier weken na je verzoek zal hierop gereageerd worden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

GVAN neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van GVAN.

Vaststelling

Deze privacy verklaring is vastgesteld in de GVAN bestuursvergadering van 24 mei 2018.